VEDTÆGTER FOR HERREKLUBBEN I HADERSLEV GOLFKLUB

Paragraf 1

HERREKLUBBENS formål er at skabe interesse for golf og de dermed sammenhængende aktiviteter. HERREKLUBBEN er hjemmehørende i Haderslev Golfklub.

Paragraf 2

I HERREKLUBBEN kan alle mandlige medlemmer af Haderslev Golfklub, der er fyldt 21 år og som har et registreret handicap optages. Dog tildeles der max. 36 slag i HERREKLUBBENS turneringer. Bestyrelsen kan midlertidigt stoppe for tilgang af nye medlemmer, hvis der ikke er spilletid til rådighed.

Eventuel eksklusion af HERREKLUBBEN skal forelægges ved førstkommende generalforsamling, der i denne henseende er højeste og eneste myndighed og afgøres ved, at 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede stemmer for eksklusion.

Paragraf 3

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Medlemskabet starter hvert år når fuldt årskontin-gent er betalt. Medlemmer der melder sig ind 1. juli eller senere betaler halvt kontingent. I kontingentet er der inkluderet en Hole in One forsikring. Regler for denne vil fremgå af Programmet.

Hvis et medlem skriftligt melder sig ud af HERREKLUBBEN i løbet af sæsonen, betales der ikke noget kontingent retur og Hole in One forsikringen ophører.

Paragraf 4.

HERREKLUBBEN ledes af en bestyrelse på min. 5 mand. Valg til bestyrelsen finder sted på klubbens ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På lige år vælges min. 2 – og på ulige år min. 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær, kasserer og turnerings-udvalg umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er selvsupplerende. Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder på formandens foranledning, eller når mindst to bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.

Dagsorden skal angives og beslutningsreferat udfærdiges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst 3 medlemmers tilstedeværelse. Forslag vedtages ved stemmemajoritet.

Bestyrelsen er ansvarlig efter dansk erstatningsrets bestemmelser i udøvelse af sit arbejde.

Paragraf 5.

HERREKLUBBENS regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Regnskab revideres af 2 revisorer valgt på foregående generalforsamling uden for bestyrelsen.

HERREKLUBBENS midler skal anbringes i anerkendt pengeinstitut valgt af bestyrelsen. HERREKLUBBEN tegnes økonomisk af formanden, der bemyndiges til at udstede fuldmagt til øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Paragraf 6.

Den årlige generalforsamling afholdes i oktober/november. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/2 af HERREKLUBBENS medlemmer, med angivelse af dagsorden, skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde senest til månedsdagen efter begærings modtagelse. Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på bestyrelsens foranledning, enten ved opslag i klubhus eller ved skriftlig fremsendt indkaldelse, senest 21 dage før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er HERREKLUBBENS højeste myndighed i forhold til vedtægter. Generalforsamlingen ledes af en på generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke sidder i bestyrelsen. Følgende faste punkter skal være anført på dagsordenen:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab

4. Kontingentfastlæggelse

5. Behandling af indkomne forslag, der skal være

bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamling

6. Valg af to revisorer

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

8. Eventuelt

Afstemning: Hvert fremmødt medlem har en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed.

Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem forlanger det.

Ved personvalg skal afstemning altid være skriftlig, såfremt der er flere foreslåede kandidater end der er “frie” pladser i bestyrelsen.