1. Navn og hjemsted

Klubbens navn er Haderslev Golfklub med hjemsted i Haderslev Kommune.

Klubben er medlem af Dansk Golf Union. (DGU)

 

2. Formål

Det er Haderslev Golfklubs formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf og, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede og fremme interessen for og kendskabet til golfsporten.

Klubben skal drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold.

 

3. Medlemskab

Aktivt eller passivt medlemskab.

Anmodning om medlemsoptagelse i klubben rettes til sekretariatet.

Klubben optager medlemmer fordelt på de til enhver tid gældende medlemskategorier. Gældende kategorier er:

 • Junior – prøvemedlem
 • Junior – til og med 18 år
 • Ungdom – til og med 24 år
 • Studerende – fra 19 år til og med 30 år
 • Senior – prøvemedlem
 • Senior – 25 år og opefter
 • Fleksmedlem A – fra 25 år til og med 55 år
 • Fleksmedlem B – ingen aldersbegrænsning, men begrænset antal årlig tilgang fra bestående medlemskategorier. Den begrænsede tilgang fastsættes årligt på den ordinære generalforsamling.
 • Long Distance
 • Pay & Play
 • Passiv

Medlemskab af klubben er bindende for kalenderåret. Udmeldes af klubben eller overgang til anden medlemskategori, skal meddeles skriftligt til sekretariatet senest 1. december. For prøvemedlemmer gælder særlige regler.

 

4. Indskud og kontingent

Indskud og kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at etablere særlige tilbud i forbindelse med hvervekampagner, som eksempelvis kan være messedeltagelse, golfens dag, åbent hus arrangementer og lignende.

Indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved udmeldelse af klubben.

Såfremt et medlem er i restance med kontingent, betaling af indskud eller andet til klubben i over 2 måneder fra forfaldsdagen, medfører dette eksklusion. Finder bestyrelsen grundlag til at dispensere herfra, kan medlemmet først genoptages i klubben, når alle påtalte restancer er betalt.

Indskud og kontingenter opkræves efter bestyrelsens beslutning.

 

5. Rettigheder og forpligtelser

Klubben er medlem af DGU under Danmarks Idræts-Forbund, og er underlagt disses fastsatte love og bestemmelser.

Klubben respekterer DGU’s regler for frit spil for ihændehavere af NGU- og DGU kort.

Ved golfspillet følges de af ”The Royal and Ancient Golf Club og St. Andrew’s” fastsatte golfregler, samt de af DGU fastsatte handicapregler.

Bestyrelsen fastsætter, efter forudgående godkendelse af DGU, de lokale regler, som den måtte finde fornøden.

Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes af bestyrelsen under hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse inden for klubbens område.

Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen beslutte disciplinære sanktioner, herunder midlertidigt udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler mv.

I gentagelsestilfælde kan der ske udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for DGU´s Amatør- og Ordensudvalg.

 

6. Generalforsamlingen

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år og ikke er i restance med kontingent, indskud eller andet, er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.  Indkaldelsen sker ved elektronisk nyhedsbrev til alle, der er tilmeldt klubbens nyhedsmail, ved opslag på klubbens hjemmeside www.haderslevgolfklub.dk samt ved opslag i klubhuset.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til Haderslev Golfklub og stiles til bestyrelsen inden 15. oktober.

Indkomne forslag kan ses på klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset og offentliggøres samtidig med indkaldelsen til generalforsamling.  Forslag til vedtægtsændringer bekendtgøres ligeledes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag, der medfører vedtægtsændringer og ikke er indsendt i henhold til vedtægterne, kan ikke komme til afstemning på generalforsamlingen.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflerhed, når ikke andet er vedtægtsmæssigt bestemt. I tilfælde af stemmelighed er et forslag forkastet.

Kun fremmødte medlemmer har stemmeret, og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

På ethvert fremmødt stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning om forslag, der sættes til afstemning.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent valgt af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Der føres protokol over generalforsamlingens forløb, og denne underskrives af dirigenten, klubbens formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg
 2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent og indskud samt forelæggelse af budget.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

 7. Vedtægtsændring

Ændring af klubbens vedtægter kan kun finde sted, når 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen stemmer herfor.

 

8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, og skal indkaldes, når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer, skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter motiveret krav herom, ledsaget af en dagsorden indeholdende de forslag, der ønskes behandlet.

Bestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent, udvide den fremsatte dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter, at ovennævnte krav er fremsat, og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling, hvor samtidig dagsordenen meddeles, jf. §6.

 

9. Bestyrelsen

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, bestående af 1 formand og 4 menige medlemmer.

Formandsvalget sker direkte på generalforsamlingen for en 2-årig periode.

De øvrige 4 bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode således, at der på hver generalforsamling er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Medlemmer der er økonomisk afhængige af eller indtager en lønnet stilling i klubben er ikke valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer. Næstformand og kasserer kan være den samme person.

Der vælges 2 suppleanter for en 1-årig periode, og i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder den på generalforsamlingen valgte 1. suppleant.

Såfremt formanden fratræder, indtræder næstformanden i stedet frem til næste ordinære generalforsamling, og 1. suppleanten indtræder i bestyrelsen, der herefter konstituerer sig selv igen.

For at kunne vælges som formand, bestyrelsesmedlem eller suppleant på en generalforsamling, skal vedkommende være til stede eller have afgivet skriftlig accept på at modtage valg.

Et medlem skal være myndig (18 år) for at kunne opnå valg til bestyrelsen.

Klubben tegnes af formanden samt yderligere mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. For klubbens forpligtelser hæfter alene klubbens formue.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den skal føre protokol over sine møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen, heraf enten formand eller næstformand, af medlemmerne er til stede.

Alle spørgsmål afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

10. Regnskab

Kassereren varetager sammen med klubbens manager den daglige økonomi.

Regnskabsåret løber fra 1. oktober til 30. september.

Regnskabet, der skal indeholde driftsregnskab og status, underskrives af formanden, kassereren og revisoren. Budget for det følgende år forelægges generalforsamlingen under dagsordenen pkt. 4.

Det reviderede regnskab kan rekvireres i sekretariatet 10 dage før den ordinære generalforsamling.

 

11. Revision

Revisionen består af en på den ordinære generalforsamling for ét år valgt revisor.

På generalforsamlingen vælges tillige en revisorsuppleant, der indtræder i tilfælde af revisors afgang.

 

12. Udvalg

Bestyrelsen udpeger formand til nødvendige udvalg.

De udpegede formænd finder selv nødvendige udvalgsmedlemmer til respektive udvalg.

De udpegende formænd har sammen med bestyrelsen budgetansvaret for deres udvalg.

De udpegede udvalgsformænd er forpligtede til, i det omfang bestyrelsen finder det nødvendigt, at deltage i bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen kan, ved en bestyrelsesbeslutning, fratage en udvalgsformand hvervet som formand.

 

13. Opløsning

Klubben kan kun opløses på en i samme anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til vedtagelse af klubbens opløsning kræves, at mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Såfremt denne ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men forslaget dog vedtages af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

Vedtages opløsning, træffer generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal bestemmelse om afvikling af klubbens aktiver/passiver. Et eventuelt overskud ved klubbens opløsning tilfalder Kræftens Bekæmpelse.

Således fremlagt og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling, den 20. april 2017

Dirigent Ole Olesen