Generelle turningsbestemmelser – Klubturneringer i Haderslev Golfklub 2023

Nedenstående generelle turneringsbestemmelser er gældende i alle turneringer arrangeret af Haderslev Golfklubs Turneringsudvalg. Betingelser der fremgår ved turneringerne i Golfbox, træder altid i stedet for de generelle betingelser.

Afbrydelse af spil
Iht. Regel 5.7b samt standard lokalregel J-1 gælder følgende fremgangsmåde for afbrydelse og optagelse af spillet:
– Øjeblikkelig afbrydelse: Én lang hyletone fra horn
– Afbrydelse: Tre på hinanden følgende hyletoner fra horn
– Genoptagelse: To korte hyletoner fra horn / Afskydning af kanon

Afbud
Ved afbud kontaktes turneringslederen. Ved afbud efter tilmeldingsfristens udløb, skal dette meddeles telefonisk så hurtigt som muligt.

Betaling
Betaling foretages online ved tilmelding i Golbox. Tilmeldingen er bindende, hvorfor turneringsfee ikke refunderes ved afbud.

Brug af elektronisk udstyr
En spiller må anvende udstyr i henhold til Regel 4.3a og 4.3b, og spilleren skal anvende udstyret og i øvrigt opføre sig i henhold til Regel 1.2a. Brugen af mobiltelefon er tilladt. Telefonen forventes at være lydløs. Ved gentagen overtrædelse af Regel 1.2a kan spilleren diskvalificeres for at opføre sig mod spillets ånd, jf. Regel 1-2 og spilleren bliver indberettet til Turneringsudvalget for et alvorligt brud på god opførsel.

Caddie
Caddie er tilladt, dog med begrænsninger. Læs venligst Lokalreglerne i de generelle betingelser.

Deltagere
Alle aktive golfspillere med gyldigt DGU- eller lignende nationskort kan deltage, herunder også inkluderet Pro, Pro-elever, Non-amatører og Flexmedlemmer. Der kan ikke deltages hvis en deltager er i restance til Haderslev Golfklub (Kontingent, Turneringsfee mv.)

Eftertilmelding
Turneringslederen kan efter tilmeldingsfristens udløb kontaktes for evt. deltagelse. Hvis det er praktisk muligt, vil eftertilmeldinger kunne deltage i turneringen.

Hole-In-One (HIO)
Ved HIO i en turnering afholdt af Haderslev Golfklubs Turneringsudvalg er klubben vært ved én genstand pr. turneringsdeltager.

Komiteen
Komiteen udgøres af én turneringsleder og to eller flere yderligere medlemmer af klubbens Turneringsudvalg eller personer udnævnt af turneringsudvalget. Komiteens medlemmer kan deltage i turneringen, men må ikke individuelt tage part i afgørelser omhandlende deltageren selv, partnere eller medslagsspillere i samme flight.

Komitéens afgørelse er endelig i henhold til regel 20.2b.

Lige resultater
Ved lige resultater mellem præmiemodtagere benyttes Den matematiske metode. Hvis denne ikke finder en afgørelse, trækkes der lod om placeringerne. Alle spillere vil efter turneringen være opført med delte placeringer. Indplacering ved lige resultater har alene betydning for tildeling af præmier.

Længste drive
I turneringer med længste drive, skal bolden være på fairway. Placer markeringen ved samme afstand til teestedet som bolden ligger.

Nærmest flag
I turneringer med nærmest flag skal bolden være på green i henhold til hullets Green In Regulation. Markér boldens position, således der kan måles når hullet er færdigspillet. Afstanden måles fra nærmeste hulkant til den del af bolden tættest på hullet.

Præmier
Præmier kan kun udleveres til spillere(n), der har præsteret resultatet. Er denne ikke til stede ved præmieoverrækkelsen, overgår præmien til ”klappræmie”. (Lodtrækning mellem de ikke præmierede deltagere fra turneringen).

Juniorer må ikke modtage præmier med alkohol. I disse tilfælde vil præmien blive ombyttet til anden præmie af tilsvarende værdi.

Regler:
Alle turneringer afvikles efter de af Royal & Ancient sidst vedtagne regler og Haderslev Golfklubs lokalregler samt følgende lokalregler

Standard lokalregel F-3.1: Skyllerender i bunkers
”Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand, resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse må tages efter regel 16.1c”

Standard lokalregel J-1: Afbrydelse og genoptagelse af spil
”En afbrydelse af spil for en farlig situation vil blive signaleret af én lang hyletone fra horn. Alle andre afbrydelser signaleres af tre på hinanden følgende hyletoner fra horn. I begge tilfælde vil genoptagelse af spillet blive signaleret af to korte hyletoner fra horn. Ser regel 5.7b.”

Standard lokalregel G-6: Persontransport
”Under en runde må en spiller eller en caddie ikke køre i nogen form for motoriseret transport, undtagen som godkendt eller senere godkendt af Komitéen.

Straf for overtrædelse: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor der er en overtrædelse af denne lokalregel. Hvis overtrædelsen opstår mellem spillet af to huller, gælder det for det næste hul.”

Undtaget for denne regel er spillere med en tilladelse fra Turneringsudvalget senest ved tilmeldingsfristens udløb til at bruge et køretøj. Sådanne spillere må lade sig transportere på en en-persons golf scooter uden tag eller i en buggie. Personen må dog ikke transportere andres udstyr, andre personer eller lignende. Overtrædes dette vil begge parter blive straffet i henhold til denne regel.

Standard lokalregel H-1.2: Caddie-restriktion
”Regel 10.3a modificeres således: En spiller må ikke have en forælder eller værge som
caddie i løbet af runden.

Straf for overtrædelse: Spilleren får den generelle straf for hvert hul, hvor en caddie hjælper. Hvis overtrædelsen sker eller fortsætter mellem to huller, får spilleren den generelle straf for det næste hul”

Standard lokalregel G-1: Driverhoveder
Enhver driver, som spilleren bruger til at udføre et slag, skal have et driverhoved, der er identificeret efter model og loft, og som er på den nuværende liste over godkendte driverhoveder udstedt af R&A. Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.
Undtagelse – driverhoveder fra før 1999: En driver med et driverhoved, der blev lavet før 1999, er undtaget fra denne regel.
Der er ingen straf efter denne lokalregel for at bære, men ikke udføre et slag med en driver, der ikke er på listen over godkendte driverhoveder.

Straf for at udføre et slag med en kølle, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation

Standard lokalregel G-3: Golfbolde
Enhver bold, der bruges til at udføre et slag, skal være på den nuværende liste over godkendte golfbolde udstedt af R&A. Denne liste opdateres jævnligt og findes på RandA.org.

Straf for at udføre et slag til en bold, som ikke er på nuværende liste: Diskvalifikation

Komiteen er bemyndiget til at indføre, ændre og fjerne Lokale Regler gældende for den enkelte turnering. En sådan ændring vil blive udleveret af starter, ved indtjekning eller annonceret ved briefing og vil blive ophængt i klubhuset.

Scorekort
Scorekort udleveres ved tjekind. Der kan benyttes elektroniske scorekort i turneringerne, som erstatter de fysiske scorekort.

Spilletempo
Spilleren skal spille uden unødig forsinkelse. Overtrædelse straffes i henhold til Regel 5.6 og efter nedenstående strafniveauer.
Komitéen offentliggør en plan for spilletempo for turneringen. Denne er oftest påtrykt scorekortet.

Forsinkelse af spillet/”Ude af position” defineres som:
Den første gruppe, der starter, anses som ”ude af position”, hvis den har brugt mere end den tilladte tid for antal spillede huller. En efterfølgende gruppe er ”ude af position”, når gruppen er faldet længere tilbage efter den foran gående gruppe end startintervallet, og gruppen har brugt mere end den tilladte tid for antal spillede huller. En gruppe har færdigspillet et hul, når flaget sættes i hul efter sidste put.
Medmindre der er tale om formidlende omstændigheder, hvor tabet af afstand ifølge Komitéen eller dommerens skøn ikke skyldes den pågældende gruppe, anses gruppen for at forsinke spillet, når den er ”ude af position”.

Komiteen/dommeren skrider ind og meddeler alle i gruppen, at de på de efterfølgende huller er sat på tid. I særlige tilfælde kan en enkelt spiller eller to sættes på tid i stedet for gruppen. Spilleren har derefter 40 sekunder til et slag. Der gives 10 sekunder ekstra til første spiller til at slå et: Teeslag på et par 3 hul, et approach slag mod greenen og et chip eller put.

Tidtagningen starter, når det er spillerens tur til at spille, og spilleren har mulighed for at spille. På green starter tidtagningen, når spilleren har haft den fornødne tid til at løfte, rense og genplacere bolden, reparere skader samt fjerne løse naturgenstande fra spillelinjen. Tid brugt på at se på spillelinjen uanset hvorfra tæller med i den tilladte tid.

Tilfældig tidtagning, når gruppen ikke er ”ude af position”:
En gruppe eller en spiller kan blive timet uden varsel, selvom gruppen ikke er ude af position. I sådanne tilfælde af ”tilfældig tidtagning”, risikere en spiller at få en ”bad time”, hvis han overskrider 60 sekunder til at forberede og slå et slag, med ekstra 10 sekunder givet (dvs. 70 sekunder i alt) for et ”først til at forberede og slå” slag.

Strafniveauer: På en runde omregnes tidsstraffe som følger:

1. bad time: – Advarsel
2. bad time: – 1 strafslag
3. bad time: – General straf
4. bad time: – Diskvalifikation

Gruppen ophører med at være sat på tid, når den er tilbage på tidsplanen og dette meddeles gruppen. Eventuelle ”bad times” videreføres, hvis gruppen igen bliver sat på tid.

Startliste
Startlisten offentliggøres senest kl. 12 dagen før turneringen. Komiteen har til en hver tid ret til at ændre sammensætningen i de enkelte flights på baggrund af Withdrawal (WD), No Show (NS), eftertilmeldinger eller andre årsager.

Komiteen har bemyndigelse til at slå rækker sammen eller ændre handicapinddelingen i de enkelte turneringer, hvis dette findes hensigtsmæssigt fx på baggrund af deltagerantallet.

Tilmelding
Tilmelding til turneringer foretages i Golfbox via onlinetilmelding. Tilmeldingen lukker kl. 18 torsdag før turneringen.