Ordensregler for Haderslev golfklub

Alle besøgende i klubhus og på baneanlæg er forpligtede til at udvise en korrekt og hensynsfuld optræden. Med henvisning til vedtægternes § 5 fastsættes nedenstående ordensregler:

 

Klubhus

 1. Når Golfrestauranten er lukket, tillades der medbragt mad samt drikkevarer på nederste terrasse.
 2. Borde i restauranten og på terrassen skal afryddes efter brug. Borde og stole skal sættes på plads.
 3. Hunde må kun medtages i snor og kun i underetagen. Eventuelle efterladenskaber skal fjernes omgående.
 4. De sidste der forlader lokalerne, skal sørge for at alt lys er slukket, og yderdør er lukket.

Overtrædelse af ordensregler kan medføre karantæne

 

Baneanlæg

 1. Der må kun startes ud fra 10. hul, når “lukket” skiltet ikke er synligt, eller det er godkendt af klubben. Man må ikke være til gene for andre spillere på 9. og 10. hul. Hul 9 skal være helt frit, der må derfor ikke være spillere på vej ned ad hul 9.
 2. Baneservice er klubbens repræsentanter på banen, hvorfor deres anvisninger altid skal efterkommes.
 3. Der henstilles til at man går ud i 4-bolde. I perioder med stor aktivitet har sekretariatet og baneservice altid ret til at fylde starttider op til 4-bolde. Dette kan også forekomme under spil på banen.Det er ikke tilladt at spille mere end 4-bolde.
 4. Spillerne skal straks sørge for, at nedslagsmærker på greens rettes op, og opslåede tørv genplaceres. Der skal rives i bunkerne, og hele riven efterlades i bunkerne.
 5. Greenkeepernes arbejde på banen har altid fortrinsret, og deres anvisninger skal følges. Spil aldrig i retning af banepersonale, uden disse har tilkendegivet, at de er klar.
 6. Kørsel med golfbiler og scooters må kun foretages af brugere med gyldig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af klubben. Klubbens kørselsanvisninger skal følges.
 7. Vogne må ikke køre eller trækkes ind over greens og teesteder, eller mellem greens og greenbunkers.
 8. Al skiltning af transportvejledninger, m.m. skal efterleves.
 9. Tomme flasker og dåser, papir, cigaretskod, brugte tee’s og andet affald skal anbringes i de dertil indrettede affaldsbeholdere.
 10. Hunde i snor må medtages på banen, eventuelle efterladenskaber skal straks opsamles og fjernes.

Fælles for både klubhus og baneanlæg skal påklædning være sober og anstændig. Det er for eksempel ikke tilladt at spille i strandtøj eller med bar overkrop.

Bestyrelsen – Haderslev Golfklub

Regler for brugere af golfscootere

(1-mands 2, 3 og 4 hjulede batteridrevne)
1. Scooteren kan kun bruges af medlemmer af Haderslev Golfklub med et fysisk handicap.
2. Skriftlig ansøgning om anvendelsen indsendes til bestyrelsen.
3. Tilladelsen er personlig, og scooteren må kun anvendes af den person, der har tilladelsen.
4. Scooteren kan, mod mindre betaling, opbevares ved Maskinhuset.
5. Chefgreenkeeperen kan, uden varsel, forbyde kørsel med scooter, når vejrforholdene tilsige dette.
6. Det er ikke tilladt at benytte scootere i turneringer i Haderslev Golfklub. Der kan dog dispenseres af Turneringsudvalget.
7. Kørslen skal foregå med et stort hensyn til både baneanlæg og øvrige spillere. Kørsel på fairway skal i videst mulig omfang undgås, ligesom der ikke må køres mellem green og greenbunker samt i nærheden af bunkere og strafområder. Kørselsanvisninger på banen skal respekteres.
8. Overtrædelse af reglerne kan medføre inddragelse af køretilladelsen. Bestyrelsen for Haderslev Golfklub, 01.07.2019